Subsidie aanvragen voor jouw MDT-project

Als MDT-organisatie word je onderdeel van een landelijk dekkend netwerk dat elkaar stimuleert en kwaliteiten bundelt, en geef je jongeren de kans een stap te zetten naar hun toekomst. 

Subsidieregeling MDT 2023

Bekijk de subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling MDT 2023 staat open! Je vindt de subsidieregeling hier. Een subsidieaanvraag indienen kan vanaf 2 mei 2023, 10:00 uur tot 30 juni 2023, 12:00 uur via DUS-I.

Wie kan indienen?

  • De subsidieregeling is bestemd voor alle organisaties, waaronder maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Je dient een subsidieaanvraag in namens een partnerschap.

Wat kan je aanvragen?

  • Je kan een aanvraag doen voor een MDT-project van 2 of 3 jaar, met een minimale subsidie van €240.000 en maximaal €4,5 miljoen.

Er is een samenvatting van de subsidieregeling beschikbaar. Deze vind je hier.

Online vragenuren subsidie

Heb jij nog vragen over de subsidieregeling? Meld je dan aan voor één van onze online vragenuren op maandag 5, 12 en 19 juni 2023 van 15.00 tot 16.00 uur.

Informatiebijeenkomst subsidieregeling MDT 2023

DUS-I organiseert op donderdag 11 mei 2023 van 13.00 tot 15.00 uur een (online) informatiebijeenkomst over de subsidieregeling. Aanmelden kan hier. Je ontvangt direct de link naar de informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst lichten we kort de regeling toe, laten we je zien wat je nodig hebt om een aanvraag in te dienen en gaan we in op vragen. Meld je aan! 

Themabijeenkomst subsidie

Heb je de themabijeenkomst over subsidies van 2 maart, 6 en 17 april gemist? Je vindt het verslag van 2 maart hier en 6 april hier. Alle vragen en antwoorden uit de themabijeenkomsten vind je hieronder in de Q&A.

Wil je eerst meer weten over wat MDT voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan de pagina's voor gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties of bedrijven. Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je in de F.A.Q..

Q&A voorlichtingsessies MDT 2023: 6 april en 17 april 2023

Let op! Deze informatie is onder voorbehoud. 

Aanvraagproces

Is er een bepaald template dat gebruikt kan worden voor de aanvraag?

Het aanvraagformulier bevat de template voor de subsidieaanvraag en zal beschikbaar worden gesteld zodra de regeling is opengesteld. Daarbij komt een voorbeeldformulier beschikbaar waar je doorheen kan klikken voordat je begint met de aanvraag. Dit geeft een goed inzicht van de benodigde informatie om een aanvraag in te dienen.

Wat is de deadline van het inleveren van een subsidieaanvraag?

De verwachting is dat de deadline voor de subsidieaanvragen voor MDT 2023 eind juni zal zijn. Zodra hierover meer bekend is zullen we dat kenbaar maken.

Hoeveel tijd kost het ongeveer om een aanvraag te maken?

Dit hangt af van uiteenlopende factoren, zoals de omvang en complexiteit van uw project; het aantal partners; ervaring en welke informatie de penvoerder direct ter beschikking heeft. Deze inschatting kunnen wij helaas niet maken. Uit het aanvraagformulier blijkt duidelijk welke informatie voor ons relevant is. Je wordt door het formulier geleid door antwoord te geven op specifieke vragen. Wanneer het formulier beschikbaar is, kan je de vragen eerst bekijken om zelf een beeld te vormen van wat er van je verwacht wordt met betrekking tot een aanvraag. 

Wanneer wordt bekend gemaakt of een subsidie wordt toegekend?

Na indiening is de formele behandeltermijn 22 weken. Dit betekent dat je in uiterlijk 22 weken geïnformeerd wordt of jouw subsidieaanvraag wordt toegekend. Uiteraard proberen we aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. 

Komt er een nieuwe ronde voor 2024 en is bekend wanneer?

Het huidige Kabinet heeft in het regeerakkoord jaarlijks middelen beschikbaar gesteld. Ook voor 2024 en de verwachting is dat er een subsidiemogelijkheid volgt. Er is nog geen verdere informatie beschikbaar.

Komen er meerdere rondes om deze subsidie aan te vragen? Zoals met de afgelopen verschillende 4 en 5 rondes, of is juni het enige moment voor MDT 2023?

Er komen deze keer niet meerdere rondes in 2023 om subsidie aan te vragen. De aanvraagperiode duurt tot ergens in juni. De rest van het jaar komt er geen mogelijkheid meer tot aanvragen van subsidie voor MDT bij DUS-I. 

Hoe gaat deze aanvraag window om met nog lopende subsidies (tot het einde van het jaar) bij trajecten die een nieuwe aanvraag aan willen doen?

Het is mogelijk om bij meerdere subsidieregelingen subsidie aan te vragen zolang dubbelfinanciering wordt voorkomen. Dat wil zeggen, dat wordt voorkomen dat dezelfde kosten meerdere keren wordt gefinancierd. Dat betekent dat er een zorgvuldige en gescheiden administratie moet worden bijgehouden.

Is er al meer bekend of de MDT-kort regeling ingebed wordt in de nabije toekomst in deze algemene regeling MDT?

Daar is op dit moment nog niks over bekend. De MDT-kort regeling is een regeling die bestaat naast de reguliere subsidieregeling MDT 2023. De indientermijn bij ZonMw is inmiddels gesloten.

Is DUS-I een vervanger van ZonMw?

Nee. ZonMw en DUS-I zijn twee verschillende organisaties. DUS-I is de Dienst Uitvoeringen Subsidies aan Instellingen en voert subsidieregelingen uit voor het ministerie van VWS en OCW. ZonMw voert MDT uit tot en met aanvraagronde 4c en daarnaast verschillende kleinere rondes. Sinds 2022 voert DUS-I de aanvraagronde 5a van MDT uit en in 2023 stelt DUS-I de aanvraagronde MDT 2023 open. Penvoerders van projecten tot en met aanvraagronde 4c hebben dus met ZonMw als uitvoerder van de regeling te maken en penvoerders van projecten onder 5a en 2023 met DUS-I. Beide organisaties zijn momenteel dus subsidieverstrekker voor MDT.

Voorwaarden in de regeling

Mag de groep gemengd zijn met een ietsje oudere groep jongeren? Namelijk t/m 35 jaar.

De doelgroep van de subsidieregeling MDT 2023 is jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. Het is binnen deze regeling dus helaas niet mogelijk om MDT aan te bieden aan deelnemers in de leeftijd van 30 jaar of ouder.

Hoe willen jullie de vraag achter het project en doelgroep beschreven zien? Analytisch geschreven of meer beschrijvend omschreven. Oftewel: kwantitatief of kwalitatief ?

In de gepubliceerde subsidieregeling wordt een beoordelingskader opgenomen. Er wordt zowel naar kwalitatieve als kwantitatieve gegevens gevraagd. Het aanvraagformulier maakt op basis van het beoordelingskader, duidelijk welke informatie moet worden overlegd.

Moet bij deze aanvraag ook weer een theory of change geformuleerd worden?

Dit is niet verplicht, maar mag wel.

Wat zien jullie als een 'klein' project? Soms is een 'klein' project voor een kleine instelling al 'groot' Is daar iets meer toelichting op?

Er is geen eenduidige definitie van een ‘klein’ project. Dit is ook niet een specifieke categorie projecten. Bij een ‘klein’ project kan je denken aan factoren zoals, het aangevraagde subsidiebedrag; het aantal trajecten dat uitgevoerd wordt; het aantal partners in het partnerschap en dekking van een regio.

Bij subsidie 4C waren er verschillende programmalijnen (bijv. Lijn 1 Opschalen, uitbreiden en versterken, en Lijn 3 MDT in het onderwijs). Gaat deze subsidie weer in lijnen opgesplitst worden?

Bij MDT 2023 is er geen sprake van verschillende programmalijnen. De regeling is in die zin ‘generiek’, je kant dus zowel als gemeente als onderwijsinstelling aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om MDT (deels) in onderwijstijd te laten plaatsvinden. Je kan binnen het programma ook kiezen uit drie traject-varianten en die gecombineerd aanbieden.

Is er een minimaal aantal deelnemende jongeren nodig om een aanvraag in te kunnen dienen?

Er is geen minimum aantal deelnemende jongeren. Wel gelden er minimale subsidiebedragen voor zowel de tweejarige als driejarige MDT-variant en maximale bedragen per variant. Omdat de totale projectwaarde gelijk is aan de waarde van alle trajecten tezamen volgt indirect hieruit een minimaal aantal trajecten, oftewel aantal deelnemende jongeren per project. Hoeveel dit er zijn hangt af van welke traject-varianten je gaat uitvoeren.

Waarom is het belangrijk dat het traject maximaal 6 maanden duurt?

MDT is ontwikkeld door middel van proeftuinen vanaf 2018. Door middel van onderzoek zijn de kaders van MDT vastgesteld. De voorwaarden van MDT-trajecten zijn hierop gebaseerd. De duur van zes maanden van een MDT-traject is een van die voorwaarden. Inmiddels is het ook mogelijk voor jongeren om twee keer aan een MDT-traject deel te nemen. 

Zijn lokaal gerichte MDT-projecten (bijvoorbeeld binnen één stad) in deze subsidieronde even kansrijk als aanvragen voor MDT-projecten die zorgen voor een meer landelijke dekking van MDT?

Ja, uitgangspunt is dat lokaal gerichte organisaties vanuit een partnerschap (meer dan één partij) een MDT-programma verzorgen. Dat kan plaatselijk, regionaal of landelijk zijn.

Mag je ook een eigen begroting, die afwijkt van het format van MDT/DUS-I, indienen?

Nee, in het digitale aanvraagformulier dien je jouw begroting in te vullen. Dit is een begroting op hoofdlijnen. 

Is er een model samenwerkingsovereenkomst beschikbaar?

Ja, een model samenwerkingsovereenkomst zal beschikbaar worden gesteld na publicatie van de subsidieregeling.

MDT-project en MDT-traject varianten

Kan je meerdere MDT-projecten aanvragen in één subsidieaanvraag?

Je kunt maximaal één subsidieaanvraag doen voor één MDT-project.

Wat bedoelen jullie precies met ‘project’?

Een project is een begrensde periode waarin met begrensde middelen bepaalde activiteiten worden uitgevoerd om een doel te realiseren. Een MDT-project wordt uitgevoerd door een partnerschap dat samen binnen twee of drie jaar een vastgesteld aantal MDT-trajecten uitvoert tegen bepaalde kosten. Een penvoerder vraagt namens het partnerschap subsidie aan voor het project. Deze bedraagt maximaal 75% van de totale kosten van het project.

Wat is de definitie van een 'traject' en wat zijn de varianten?

Een MDT-traject is een traject waarbij een jongere zich vrijwillig inzet voor een ander, werkt aan talentontwikkeling en anderen kan ontmoeten. Er zijn 3 traject varianten, een MDT-Basis-traject, een MDT-Extra-traject en een MDT-Plus-traject. De Basis en de Extra duren minimaal 80 uren waarbij de Extra intensieve begeleiding biedt. Het Plus-traject is minimaal 200 uren.

5) Mag je verschillende varianten aanbieden binnen één MDT-project?

Ja dat mag. Binnen één MDT-project kunnen meerdere traject-varianten (MDT Basis-, MDT Extra- en/of MDT Plus-trajecten) worden aangeboden aan de deelnemende jongeren. 

Is er een vast bedrag per jongere?

Er is geen vast bedrag per jongere. Er zullen wel maximale subsidiebedragen worden vastgesteld per traject-variant (op basis van 75% subsidie en 25% cofinanciering), die je per afgerond traject kunt ontvangen. De trajectprijs blijkt uit de optelsom van uw begroting gedeeld door het aantal jongeren per variant. De precieze invulling zal kenbaar worden gemaakt zodra de regeling is opengesteld.

Wat waren de bedragen die vorige periode toegekend zijn voor de verschillende MDT varianten, om een beeld te krijgen?

Bij de subsidieregeling MDT5a waren de volgende maximale kostprijzen per traject van toepassing:

  • MDT-Basis: € 1.700,-
  • MDT-plus: € 3.000,-
  • MDT-Extra: € 3.000,-

Het subsidiepercentage was bij MDT 5a reeds maximaal 75%.

Hoe wordt het MDT-prooflabel meegenomen in de besluitvorming voor deze subsidieregeling voor organisaties die dit label al hebben behaald?

In deze regeling is het verplicht om het MDT-prooflabel aan te vragen. Partijen die het MDT-prooflabel al hebben aangevraagd in vorige rondes voldoen al aan deze verplichting. We onderzoeken momenteel of en hoe het MDT-prooflabel verbonden kan worden aan de subsidieregeling in toekomstige regelingen.

Maakt het uit of je al aanbieder bent vanuit ronde 4 en/of 5 voor deze aanvraag?

Nee, dat maakt niet uit. Zowel bestaande MDT-organisaties als nieuwe organisaties kunnen een aanvraag indienen namens een partnerschap.

Wie kunnen aanvragen en partnerschap

Kan één penvoerder meerdere (verschillende) projecten aanvragen?

Nee, als penvoerder kun je op grond van MDT 2023 subsidie aanvragen voor één MDT-project. Wel kan je als organisatie aansluiten bij meerdere partnerschappen.

Kan een aanvrager penvoerder zijn en tegelijkertijd partner in een andere MDT-aanvraag?

Dit is mogelijk; je mag penvoerder zijn van één MDT-project en samenwerkingspartner in één of meerdere andere partnerschappen. 

Kan je in de subsidie met verschillende partners samenwerken en differentiëren in doelgroepen?

Jazeker. Het is vanuit deze regeling ook de intentie om samen met partners een MDT-project vorm te geven. Daardoor is het ook mogelijk om binnen het project te differentiëren doordat de  verschillende partners verschillende doelgroepen bedienen, wel jongeren tussen 12 en 30 jaar.

Hoe geef je blijk van een voldoende goed georganiseerde organisatie?

De subsidieregeling MDT2023 bevat een beoordelingskader. Hierin kan je lezen waarop beoordeeld wordt. Je kan hierbij denken aan kennis, expertise en ervaring met jongeren en het uitvoeren van projecten bij de penvoerder en binnen het partnerschap.

Wat zijn de kenmerken van de organisaties? bv Stichting of anders?

Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, bijv. stichtingen en door rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, bijv. gemeenten.

Wat is een minimaal aantal partner organisaties?

Het minimum aantal partners is één (naast de penvoerder). Daarnaast is het belangrijk dat alle rollen binnen een partnerschap vervuld kunnen worden om het MDT-project zoals voorgesteld te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan partners die goed zijn in werving van jongeren, begeleiding, of organisaties die plekken voor activiteiten van jongeren kunnen leveren.

Komt de subsidie bij de penvoerder binnen en dient deze de middelen volgens begroting en daadwerkelijke kosten te verdelen over de partners?

Ja, de subsidiegelden worden overgemaakt naar de penvoerder en deze is dan verantwoordelijk voor de verdeling. 

Kan je met meerdere scholen één aanvraag doen? Moet er dan één penvoerder zijn? Of kan je met meerdere scholen verantwoordelijkheid delen?

Ja, dat is mogelijk. Eén partij is dan penvoerder.

Onderwijsinstellingen

Ik had begrepen dat MDT ook in deze ronde weer binnen onderwijs mag plaatsvinden maar het wel een 'vrijwillig' karakter moet hebben. Hoe is dat te rijmen met de MDT ambitie om MDT in het onderwijs te bestendigen?

MDT is vooralsnog vrijwillig. MDT mag wel plaatsvinden tijdens school of in onderwijstijd. Er moet wel een redelijk alternatief zijn voor jongeren wanneer zij niet willen deelnemen aan MDT. We zijn aan het kijken hoe we MDT in het onderwijs kunnen bestendigen, hierbij kijken we inderdaad ook naar MDT als onderdeel van het curriculum. Dit is nog geen onderdeel van de subsidieregeling.

Mag je naast deze aanvraag MDT ook een MDT-kort in het onderwijs aanvraag doen?

Ja, dat mag. De aanvraag voor de subsidieregeling MDT 2023 loopt via DUS-I. De aanvraag voor de subsidieregeling MDT-kort in het onderwijs loopt via ZonMw. Het zijn twee verschillende subsidieregelingen bij verschillende subsidieverstrekkers. De deadline van MDT-kort bij ZonMw is inmiddels verlopen. 

Ik zie veel MBO’s betrokken, zijn er eigenlijk eisen aan de jongeren, behalve leeftijd, bijvoorbeeld opleidingsniveau?

Nee, er zijn geen vereisten op het gebied van opleidingsniveau. MDT is er voor alle jongeren van 12 jaar tot 30 jaar. Voor meer informatie, verwijzen we naar de subsidieregeling zodra deze is gepubliceerd.

Gemeenten

In hoeverre kunnen gemeenten partners zijn?

Gemeenten kunnen zowel penvoerder als partner zijn binnen een partnerschap. We zien bij huidige MDT-projecten dat gemeenten in verschillende rollen aansluiten, bijvoorbeeld als actieve partner in werving en activiteiten, in een regionale regie rol om o.a. aanbod aan elkaar te verbinden, en als co-financier. 

Zijn er specifieke projecten voor gemeenten of kunnen gemeenten aan alle projecten meedoen?

Je kan als gemeente indienen bij deze subsidieregeling, maar er zijn ook meer mogelijkheden. We praten je graag bij, stuur een mail naar mdt@doemeemetmdt.nl t.a.v. Team Gemeenten en dan nemen we contact op.  

Wat kan je aanvragen?

Welke bedragen kan ik aanvragen? Hoeveel is er beschikbaar?

De bedragen per subsidieaanvraag en per traject variant zijn nog niet bekend. Ook het totale beschikbare bedrag voor deze regeling is nog niet bekend.

Mogen deelnemers die via deze subsidie gefinancierd worden gemengd worden met deelnemers die via andere weg betaald worden (bv door bedrijf)?

ja, dat mag, op voorwaarde zij niet meetellen in de gemaakte kosten van het MDT-project. De kosten van deze niet-MDT-jongeren zijn niet subsidiabel. Een bedrijf mag wel partner zijn in het partnerschap door bijv. cofinanciering in te brengen. De kosten van een MDT-project worden voor max. 75% gefinancierd met subsidie en dienen voor minimaal 25% gefinancierd te worden door middel van cofinanciering. Indien deelnemers gefinancierd door derden een regulier MDT-traject doen, zoals uw andere MDT-deelnemers en zoals omschreven in uw aanvraag, mogen de kosten en financiering ervan in het MDT-project opgevoerd worden. Wijkt het traject van deelnemers gefinancierd door derden inhoudelijk af van uw projectvoorstel en/of de voorwaarden van MDT dan dien je deze deelnemers en de financiering ervan buiten het project te houden.

Ik las ook ergens iets over 'dubbelfinanciering'. Wat wordt daar precies mee bedoeld?

Met dubbelfinanciering wordt bedoeld dat dezelfde kosten/deelnemers dubbel bekostigd worden uit subsidie, waardoor je onterecht meer dan één keer subsidie ontvangt over dezelfde gemaakte kosten. Dit mag niet. Aanvragers die uit vorige MDT-rondes al MDT- projecten hebben lopen en/of binnen deze ronde aan meer dan één project deelnemen, moeten gescheiden project- en financiële administraties bijhouden.

Is de accountants controle ook subsidiabel?

Ja.

Zijn alleen nieuwe projecten subsidiabel? Of ook bestaande projecten en programma's, die voorheen uit andere middelen werden bekostigd?

Een penvoerder mag één aanvraag doen op grond van de subsidieregeling MDT 2023 voor een nieuw MDT-project. Je kunt geen bestaande projecten of programma’s bekostigen met subsidie uit subsidieregeling MDT 2023. Het is wel mogelijk om als penvoerder van een bestaand MDT project een aanvraag te doen voor een nieuw project. Bestaande en nieuwe MDT-projecten moeten een gescheiden project- en financiële administratie bijhouden. Dubbelfinanciering, oftewel dezelfde kosten uit verschillende middelen financieren, mag niet.

Wat nu als een project op voorhand al loopt en volkomen voldoet aan alle eisen die gesteld worden in de aanvraag. De totale projectkosten zijn voorgefinancierd. Kan dit alsnog met terugwerkende kracht aangevraagd worden, of een deel van de toekomstige aanvraag ingezet worden voor dit huidige project?

Je kunt geen subsidie aanvragen voor reeds gemaakte kosten of reeds gefinancierde activiteiten. Je dient een subsidieaanvraag in op basis van het ingediende project, dat moet voldoen aan de voorwaarden in de subsidieregeling. Na verlening van de subsidie mag je starten met de uitvoering van het MDT-project. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een externe beoordelingscommissie. Op grond van het advies van de commissie wordt de subsidie wel of niet aan je toegekend. Hier gaan enkele maanden overheen.

Cofinanciering

Kan cofinanciering ook "in natura"? Doordat ruimten bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld?

Ja dit kan, mits de opgegeven waarde redelijk is (welke bedragen precies redelijk zijn volgt na bekendmaking van de regeling) en alleen voor zover de bijdragen in natura geen onderdeel zijn van de reguliere bedrijfsvoering. Dit betekent dat ze speciaal voor het MDT- project dienen te worden ingezet.

Mogen Rijksfondsen ook deelnemen als cofinanciering, zoals Fonds Cultuurparticipatie?

Ja, dat mag. Van belang is de criteria voor de besteding van deze gelden die deze fondsen zelf hebben opgenomen in hun voorwaarden.

Kan je aangeven dat je een deel van de cofinanciering zelf draagt, maar dat als er later fondsen zijn die hierin bijdragen dat je dat dan later kan aangeven?

Ja, dat is een mogelijkheid. De cofinanciering kan in de loop van het project worden gewijzigd. DUS-I moet daarvan op de hoogte worden gebracht.

Onze beoogde doe-plekken kunnen wij lang niet allemaal van te voren vastleggen. Zij zullen wel substantieel deel van de cofinanciering inbrengen. Hoe is dat te rijmen met het feit dat de cofinanciering al voor het grootste deel rond moet zijn bij indienen van de aanvraag.

Bij de subsidieaanvraag moet de cofinanciering van het MDT-project zijn toegezegd. De cofinanciering is minimaal 25% van de totale projectkosten. Het is mogelijk dat er tijdens het project wijzigingen plaatsvinden. Bij een wisseling van partners kan cofinanciering door de nieuwe partner worden overgenomen. Daarnaast is het mogelijk om als penvoerder bij de aanvraag garant te staan voor een bepaald percentage cofinanciering. Deze garantstelling hoeft pas gedurende het project om te worden gezet naar cofinanciering. Dit exacte percentage wordt bekend gemaakt zodra de regeling definitief is.

Het rondkrijgen van fondsaanvragen of gemeentelijke aanvragen t.b.v. cofinanciering duurt soms maanden. Het kan dus goed zijn dat hier nog geen toezegging voor geregeld is voor de deadline van het indienen van een MDT-aanvraag. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Bij de subsidieaanvraag moet de cofinanciering van minimaal 25% geregeld zijn. De penvoerder mag wel voor een nader bekend te maken percentage van de totale projectkosten garant staan. Deze garantstelling hoeft pas gedurende het project omgezet te worden in cofinanciering. 

Via in kind kun je dan toch meer dan 5% zelf cofinanciering inbrengen?

Ja, dat klopt. Het totaal van alle inbreng aan cofinanciering dient minimaal 25% van de totale projectkosten te zijn. De noodzakelijke 25% cofinanciering mag volledig ‘in kind’ zijn. Breng je meer dan 25% cofinanciering in, resulteert dit in een lagere subsidie.

Verantwoording van de subsidieregeling

Gaat het om inspanningsverplichting of resultaatsverplichting?

Bij deze regeling is een combinatie van toepassing. De subsidieregeling MDT 2023 is een werkelijke kostenregeling. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte projectkosten. Bij MDT 2023 is het aantal afgeronde trajecten ook belangrijk: wanneer minder dan 85% van de voorgenomen trajecten worden afgerond, wordt de subsidie lager vastgesteld.

Moeten we tussentijds rapporteren?

Er moet inderdaad per twaalf maanden een tussentijdse rapportage worden aangeleverd. Heb je een project van twee jaar, dan dien je eenmaal een tussentijdse rapportage in te dienen. Bij een project van drie jaar, dien je tweemaal een tussentijdse rapportage in.

Hoe werkt het precies met de ´korting´ op je projectfinanciering als er minder dan 85% van de MDT-trajecten succesvol zijn afgerond?

Bij MDT 2023 is het aantal afgeronde trajecten ook belangrijk. De subsidie wordt lager vastgesteld wanneer minder dan 85% van de trajecten volledig is afgerond. Hierbij wordt de maximale subsidie op basis van het subsidiebedrag per traject per variant verminderd met een bedrag. Dit bedrag is gelijk aan de hoeveelheid trajecten die niet zijn afgerond en die onder de grens van 85% vallen. Enkele rekenvoorbeelden zal je vinden in de handreiking die na publicatie beschikbaar komt.

Worden niet-afgeronde trajecten, wanneer dit minder dan 85% is, helemaal niet gefinancierd, of deels wel. Jongeren die uitvallen hebben vaak wel aan een deel van de activiteiten meegedaan.

Bij het vaststellen van de subsidie wordt eerst bepaald op hoeveel subsidie je recht zou hebben op grond van de werkelijk gerealiseerde kosten en cofinanciering. Aanvullend wordt bepaald welk percentage van het aantal voorgenomen trajecten is uitgevoerd. Indien dit lager is dan 85%, wordt de subsidie lager vastgesteld. Enkele rekenvoorbeelden zal je vinden in de handreiking die na publicatie beschikbaar komt.

Is de penvoerder verantwoordelijk voor de 85% aan afgeronde trajecten bij de andere partners?

Ja, de penvoerder is verantwoordelijk voor de projectresultaten. Binnen de samenwerkingsovereenkomst kan je over de onderlinge verantwoordelijkheden afspraken maken.

Hoe wordt bepaald of een traject is afgerond?

Een MDT-traject geldt als afgerond indien de vereiste uren zijn gemaakt, én de voorgenomen activiteiten van het MDT-traject zijn uitgevoerd. Voor het MDT-basis en -extra traject betreft dit minimaal 80 uur en voor het MDT-plus traject minimaal 200 uur.

Wat is precies uitval?

Uitval betreft de trajecten die niet volledig zijn afgerond door de jongeren. Binnen de opzet van de subsidieregeling is rekening gehouden met 15% uitval.

Wat wordt precies bedoeld met het prestatiebewijs waaruit blijkt dat jongeren hebben deelgenomen aan MDT?

Prestatiebewijzen maken aannemelijk dat de jongere is gestart, het aantal uren heeft doorlopen en het traject heeft afgerond. De jongere die een MDT traject heeft afgerond ontvangt bijvoorbeeld een prestatiebewijs van deelname en afronding dat is ondertekend door de penvoerder en de jongere zelf.

Hoe werkt de accountantscontrole naar de andere partijen niet zijnde de penvoerder?

De penvoerder is eindverantwoordelijke voor het resultaat en de uitvoering van het MDT programma waarvoor subsidie is verleend. De partijen uit het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt met de penvoerder over de samenwerking en uitwisseling van benodigde informatie om de administratie op orde te krijgen. De accountant geeft onder andere een oordeel over de rechtmatigheid en besteding van de toegekende MDT subsidie zoals deze uit de administratie van de penvoerder valt af te leiden. 

Als je samenwerkt met andere MDT-programma’s, hoe tel je dan de jongeren aantallen. Deel je die dan op?

In beginsel doet een deelnemer met een traject mee binnen één MDT-project, waar hij/zij voor het volledig aantal uren wordt opgevoerd en als deelnemer geteld wordt. Een deelnemer mag voor hetzelfde traject niet bij twee MDT-projecten als deelnemer geteld worden. Elke MDT-project moet een volledig MDT-traject kunnen bieden. Uiteraard kunt u hier samenwerkingen voor aangaan, mits elk MDT-project ook zelfstandig moet kunnen worden uitgevoerd.

Wordt er ook in de ronde weer gewerkt met de HOT-tarieven? En zo ja, komt er een toelichting hoe deze te interpreteren voor het MDT traject?

Nee.

Contact met andere MDT organisaties

Hoe kunnen we in contact komen met die personen die al eerder MDT aanvragen hebben gedaan?

Je kan kijken op de Projecten-pagina voor bestaande projecten in jouw regio. Kom je er niet uit? Mail dan naar mdt@doemetmdt.nl

Regionale samenwerking

Met welk proces wordt een regio-coördinator aangesteld en waar staat dat proces nu?

Er worden geen coördinatoren aangesteld, maar regio facilitators, die de regio ondersteunen in hun vraagstuk. Elk samenwerkingsverband krijgt de mogelijkheid om een profiel op te stellen en een regio facilitator aan te dragen. Momenteel zijn de negentien samenwerkingsverbanden bezig met het opstellen van de profielen en het werven van de kandidaten.

Hoe doen landelijke MDT’s mee in regionale samenwerkingsverbanden?

Landelijke MDT’s kunnen aanhaken in de regio’s waar zij denken iets te kunnen halen of bieden. Aan hen dus de keuze waar ze willen aansluiten. Aansluiten in meerdere regionale samenwerkingsverbanden is dus ook mogelijk.

Hoe wordt er in regionale samenwerkingen voorkomen dat er 'concurrentie' ontstaat bij het behalen van aantal deelnemers tussen de verschillende projecten? Realistisch gezien wordt er van projecten immers geëist om aantallen te behalen.

Regionale samenwerkingsverbanden hebben juist ten doel om concurrentie te voorkomen. Langs elkaar heen werken in een regio vergroot de kans op concurrentie. Samenwerken in een regio en zo komen tot elkaar versterkend complementair aanbod voorkomt concurrentie. In meerdere regio’s met intensieve samenwerking zien we juist dat het de werving ten goede komt en juist voor alle MDT-projecten een win-win situatie ontstaat wat betreft het behalen van de ‘aantallen’ jongeren. Samenwerken loont.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.